Domů > Digitální inovační hub

Digitální inovační hub

by wfadmin

Co je to vlastně Digitální inovační hub?

V roce 2020 končí programové období Evropské komise a zároveň se otevírá další období na roky 2021-2027 s čímž přichází řada změn. Jednou z klíčových aktivit EU v dalším programovém období je podpora digitalizace napříč sektory a odvětvími která bude realizovaná programem Digitální Evropa (Digital Europe). Plánovaný rozpočet ve výši 9,2 miliard EUR tak napomůže digitální transformaci evropské společnosti a ekonomiky a to zejména investicemi do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních technologií.

Jedním z konkrétních nástrojů, jak tyto cíle naplnit a jak skutečně pomáhat podnikům je pomocí tzv. Digitálních inovačních hubů (DIH), pro které můžete v České republice najít také označení Centra pro digitální inovace. Ale co to vlastně takový DIH je?

 Digitální inovační huby jsou kontaktní místa (tzv. one-stop-shops), které pomáhají společnostem stát se konkurenceschopnějšími s ohledem na jejich obchodní / výrobní procesy, produkty nebo služby využívající digitální technologie.  Jsou založeny na technologické infrastruktuře (většinou infrastruktuře Center kompetence) a poskytují přístup k nejnovějším znalostem, zkušenostem a technologiím, pro podporu svých zákazníků ve formě pilotování, testování a experimentování s digitálními inovacemi. DIH také poskytují podnikatelskou a finanční podporu pro implementaci těchto inovací.

Evropská komise na své Smart specialisation platformě vytvořila databázi všech Evropský registrovaných DIH. V současné době je v ČR registrováno 10 potenciálních DIH. Databázi si můžete prohléhnout zde.

Jaká je vazba DIH na Českou politiku?

Digitální innovační huby jsou jednou z velmi významných aktivit EU směřující k podpoře digitalizace nejen v průmyslu, ale i v oblasti státní správy a veřejného života. Klíčovým nástrojem pro implementaci těchto hubů je nový program Digital Europe navržený pro programové období 2021-2027. S rozvojem těchto hubů, respektive Center pro digitální inovace tak jak jsou označována Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), počítá i vláda ČR ve svých klíčových strategických dokumentech.

Strategie pro Inteligentní specializaci – RIS3

Asi jedním z nejdůležitějších dokumentů, mající účinně zacílit směřování ČR v budoucnu, je strategie pro inteligentní specializaci, zkráceně tzv. RIS3 strategie. Hlavním cílem a účelem RIS3 je zajistit hospodářský růst a konkurenceschopnost založené na využívání znalostí a na inovacích. Klíčovým dokumentem na národní úrovni je tzv. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), ve kterém je oblasti digitalizace a digitálních technologií věnována značná pozornost ať už se jedná o odvětví strojírenství, energetiky, elektrotechniky, dopravy, zdravotnictví, zemědělství či kulturní a kreativní odvětví.

Na krajské úrovni se pak můžeme setkat s Regionální inovační strategií Karlovarského kraje, která už konkrétně cílí na potřeby našeho kraje. Oblast digitalizace a i konkrétního rozvoje a využití DIH je součástí klíčově oblasti A: Private (Soukromý sektor).

Digitální Česko

Dalším neméně důležitým strategickým dokumentem je program Digitální Česko , který je již úzce zaměřen na konkrétní aspekty digitalizace ve třech pilířích, kterými jsou:

 • Česko v digitální Evropě,
 • Informační koncepce ČR,
 • Digitální ekonomika a společnost.

Digitální Česko se tak stává souborem koncepcí a implementačních plánů zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+.

Národní inovační strategie České republiky 2019-2030 – Country for the Future

Posledním dokumentem klíčovým pro oblast digitalizace, který bychom rádi zmínili, je Inovační strategie České republiky 2019–2030.  Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy.

Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Jsou jimi oblasti:

 • Financování a hodnocení výzkumu a vývoje,
 • Inovační a výzkumná centra,
 • Národní start-up a spin-off prostředí,
 • Polytechnické vzdělávání,
 • Digitalizace,
 • Mobilita a stavební prostředí,
 • Ochrana duševního vlastnictví,
 • Chytré investice a Chytrý marketing.

Zejména v pilíři Digitální stát, výroba a služby jsou Digitální inovační huby explicitně zmíněny jako nástroj pro podporu transformace malých a středních firem.

 

DIH v Karlových Varech

I v Karlovarském kraji máme zájem na rozvoji digitální služeb pro regionální firmy, a proto jsme se stali členem Plzeňského digitálního inovačního hubu – Pilsen DIH . Plzeňský DIH byl založen přesně v souvislosti s myšlenkou Evropské komise. Jedná se o konsorcium partnerů, jejichž portfolio služeb tvoří komplexní celek. V jádru Plzeňského DIH stojí Západočeská univerzita v čele s výzkumnými centry, na kterou jsou navázány další rozvojové organizace nebo soukromé subjekty. Toto konsorcium je tak schopné pokrýt aktivity od návrhů, testování, ověřování konceptů a hypotéz až po realizaci záměrů a jejich finanční podporu.

Partneři Plzeňského DIH jsou:

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
 • Klastr mechatronika, z.s.
 • Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.
 • Správa informačních technologií města Plzně, p.o.
 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
 • BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
 • Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.
 • Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH

Role Plzeňského DIH bychom si mohli rozdělit do 3 základních oblastí, kterými je budování ekosystému, poskytování technologických služeb a v neposlední řadě jsou to podnikatelské služby.

Ekosystémové služby: Zaměření na vytváření sítí, které podporují příležitosti ke spolupráci mezi subjekty se společnými zájmy v oblasti technologií umožňujících digitální transformaci.

Technologické služby: Podpora vývoje a zavádění nových produktů nebo procesů, které využívají příležitostí nabízených technologiemi umožňujícími digitální transformace.

Podnikatelské služby: Podpora zachycení přidané hodnoty z využívání digitálních technologií v průmyslu. Podpora oblastí jako je odborná příprava personálu nebo podpora nových obchodních modelů, které jsou zaměřeny na tuto oblast.

Působnost DIH je primárně regionální. Program Digital Europe však počítá i s přeshraniční spoluprací a za tímto účelem podpoří v následujících letech síť tzv. Evropských center pro digitální inovace (European Digital Innovation Hubs, dále EDIH). Na podzim roku 2020 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena národní Nominační výzva pro uchazeče o EDIH. Z této národní výzvy vzešlo 6 níže uvedených kandidátů, kteří se budou účastnit dalších kol soutěže na Evropské úrovni.

 • BRAIN FOR INDUSTRY (lídr: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)
 • CYBERSECURITY INNOVATION HUB (lídr: CyberSecurity Hub, z.ú.)
 • DIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA (lídr: Agentura regionálního rozvoje s.r.o)
 • EDIH ČVUT (lídr: České vysoké učení technické v Praze)
 • EDIH DIGIMAT (lídr: Intemac Solutions, s.r.o.)
 • EDIH OSTRAVA (lídr: Technická univerzita Ostrava)

Konsorcium Plzeňského DIH ve spojení s Jihočeským Digi Hubem, které do zmíněné výzvy vstupovalo pod názvem EDIH Czech Southwest, bohužel nebylo mezi vybranými kandidáty.

Zřizovatelé

Partneři