Domů > Pro koho > Studuji > Stipendia

Stipendia

by wfadmin

Stipendia vyhlášená Karlovarským krajem

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol byl pro rok 2021 uzavřen.

Aktuální informace k stipendiím pro žáky středních škol a vysokých škol Karlovarského kraje nalezneš zde.

Druhy stipendií na vysokých školách

Studentům vysokých škol mohou být přiznána stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách umožňuje studentům vysokých škol čerpat několik druhů stipendií. Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu.

Studentům mohou být přiznána stipendia v následujících případech:

  1. za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium);
  2. za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí;
  3. v případě tíživé sociální situace studenta – sem patří např tzv. sociální stipendium, v případech zvláštního zřetele hodných.
  4. při splnění určitých podmínek mohou studenti čerpat také tzv. ubytovací stipendium;
  5. stipendia poskytnuta na podporu studia v zahraničí.

Prospěchové stipendium

Rozhodnutí o jeho vyplácení či nevyplácení je v kompetenci každé školy. Studenti, kteří chtějí získat toto stipendium, musí splnit vysokou školou stanovené podmínky. Tou základní, jak již samotný název napovídá, je prospěch studenta. Nárok na něj získávají zpravidla premianti ročníku, jelikož průměr známek nesmí překročit školou stanovenou hranici dosahující či pohybující se těsně nad 1,0.

Výše prospěchového stipendia může být různá, může se pohybovat od pár stokorun až po několik tisíc za rok a vypláceno může být v opakujících se dávkách (měsíčně, čtvrtletně) nebo jako jednorázový příspěvek.

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta

Přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Více v sekci Sociální stipendium.

Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Neziskové organizace poskytující stipendia

V Česku existují některé organizace, které se snaží obecně podporovat lidi v tíživé životní situaci. Často se soustředí i na oblast vzdělávání a podporují studenty ve formě stipendií. Jsou to především:

Zahraniční stipendia

Chtěl/a bys vyjet do zahraničí? Poznat zkušenosti jiného školního systému? Zlepšit jazyk? Získat samostatnost? Naučit se něco nového a poznat lépe sám/sama sebe?

Informace o možnostech studia (základní, středoškolské i vysokoškolské) na zahraničních školách můžeš zjistit na speciálních stránkách mj. Domu zahraničních spolupráce, na stránkách Národního pedagogického institutu ČR, na stránkách Talentovani.cz . Stipendia může přiznávat také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle programů vyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána apod. Informace o možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování, dobrovolnictví a dalších poskytne Mladiinfo ČR – pobočka mezinárodní sítě organizací Mladiinfo International.

Mezi nejznámější poskytovatele zahraničního studia a s ním spojených stipendií patří mj.

Výměnný školní rok

Nelze jej zařadit mezi klasická stipendia, ale pomáhá rozvoji jazykových dovedností. Česko-bavorský Výměnný školní rok je jeden z několika projektů EUREGIA EGRENSIS. Euregio poskytne školní výměně mezi bavorskými a českými gymnáziemi organizační rámec a podporuje výměnu finančně. Projekt se skládá z dvou části projektu: pobyt českých hostujících studentů v Bavorsku a pobyt německých hostujících studentů v České republice. Více o Výměnném školním roce či Letním táboru mládeže nalezneš na stránkách projektu EUREGIA EGRENSIS.

Zřizovatelé

Partneři