Finanční manažer – Karlovy Vary

Oznámení o konání výběrového řízení na pozici úředník odboru řízení projektů (finanční manažer).

Pracovní poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání

Výhodou:

 • Praxe v oblasti strukturálních fondů EU a národních dotačních programů, všeobecný přehled o strukturálních fondech, národních programech a podmínkách čerpání.
 • Praxe a zkušenosti v projektovém řízení.
 • Zkušenosti a orientace v oblasti veřejných zakázek.
 • Velmi dobrá znalost práce na PC, zejména MS Office, internet.
 • Znalost Aj nebo NJ na komunikativní úrovni.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona o úřednících

 • Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

Lhůta pro doručení přihlášky: 13. dubna 2021 včetně

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona o úřednících:

 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem);
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně e-mail).

Místo a způsob podání přihlášky:

- osobně na podatelně krajského úřadu

- písemně na adresu:

 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Naděžda Domecká
 • Oddělení personálních věcí a vzdělávání
 • Závodní 353/88
 • 360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru.

Zřizovatelé

Partneři