Jednatele/ka společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.

Zajímají Vás letadla? Karlovarský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Jednatel/ka společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o, jehož náplní je komplexní a odborné řízení letiště.

Předpoklady pro nástup do funkce:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti ekonomie, nebo v oblasti technických věd a technologií, nebo v oblasti práva, a nejméně pětiletá odborná praxe v řídící funkci,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky, které by měl jednatel splňovat:

 • organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců středních či větších pracovních kolektivů (minimálně 25 zaměstnanců) po dobu minimálně pěti let,
 • schopnost vést a motivovat podřízené,
 • schopnost efektivní komunikace,
 • vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích,
 • plný pracovní úvazek.

Výhodou:

 • znalost podmínek provozní způsobilosti veřejného mezinárodní letiště a letištní příručky,
 • znalost podmínek plnění požadavků odborné způsobilosti provozovatele letiště a letištního personálu pro provoz letiště a jeho údržbu stanovené leteckými předpisy,
 • znalost podmínek pro veřejné mezinárodní letiště vyplývající z povinné certifikace dle Nařízení EU 139/2014,
 • znalost principů a postupů souvisejících se systémy řízení bezpečnosti, kvality a ochrany před protiprávními činy v souvislosti s provozem veřejného mezinárodního letiště,
 • znalost klíčových otázek řízení rizik v rámci provozu veřejného mezinárodního letiště,
 • praktické zkušenosti s výkonem činnosti správce a provozovatele veřejného mezinárodního letiště alespoň tři roky,
 • praktické zkušenosti s poskytováním služeb při odbavovacím procesu na letišti, služeb pro přepravce, letecké dopravce, provozovatele letadel a dalších služeb pro uživatele letišť,
 • praktické zkušenosti s řízením obchodní korporace a znalost ekonomiky obchodních korporací.
 • pokročilá znalost anglického jazyka,
 • znalosti národní i unijní legislativy civilního letectví,
 • znalosti zákona o veřejných zakázkách,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení + čestné prohlášení (lustrační osvědčení - ověřená kopie, podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení; čestné prohlášení podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.). Požadavky dle zákona č. 451/1991 Sb. neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
 • návrh vlastního plánu koncepce řízení a dalšího směřování Letiště Karlovy Vary s.r.o. v rozsahu max. 4 normované strany A4

Lhůta pro doručení přihlášky:

 • do 15.12.2021 do 17:00 hodin, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, k datu podání poštovnímu přepravci se nepřihlíží.

Místo a způsob podání přihlášky:

 • osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje, obálku viditelně označte: „Přihláška do výběrového řízení jednatel/ka Letiště Karlovy Vary“, dne 15.12.2021 má podatelna krajského úřadu otevřeno do 17:00 hod.
 • písemně nebo datovou schránkou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 06, Ing. Jan Bureš, DBA, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 06, datová schránka: siqbxt2
 • v přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, e-mail)

Datum a místo konání výběrového řízení:

 • Výběrové řízení se bude konat dne 17.12.2021 v místě Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 v Karlových Varech, od 10:00 hodin v zasedací místnosti 335 A (třetí nadzemní podlaží budovy „A“ hejtmanství).

Předpokládaný nástup do funkce:

 • Leden 2022

Zřizovatelé

Partneři