Marketingový specialista – Karlovy Vary

Oznámení o konání výběrového řízení na pozici úředník odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů (marketingový specialista).

Pracovní poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání

Náplň práce:

 • Definování dlouhodobého marketingového cíle kraje.
 • Zabezpečování realizací strategických, středních a ročních marketingových plánů dle stanovených cílů a aktivních podmínek.
 • Kontrola plnění stanovených cílů.
 • Budování image kraje.
 • Spolupráce s reklamními agenturami.
 • Vytváření a spolupráce na správě databáze zákazníků, navazování a udržování společenských a obchodních kontaktů.
 • Sledování vypisování grantů a různých dotačních titulů v dané oblasti .
 • Příprava a implementace dlouhodobé marketingové strategie.
 • Příprava a realizace dílčích kampaní
 • Kontrola a koordinace marketingového rozpočtu, včetně vyhodnocení marketingových aktivit.
 • Analýza trhu a návrh adekvátních kroků.

Výhodou:

 • Kreativní a strategické myšlení.
 • Zkušenosti s budováním a řízením značky.
 • Proaktivní přístup a schopnost se rychle adaptovat na změny.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
 • Kontrola plnění stanovených cílů.
 • Definování dlouhodobého marketingového cíle kraje.
 • Zabezpečování realizací strategických, středních a ročních marketingových plánů dle stanovených cílů a aktivních podmínek.

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona o úřednících

 • Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

Lhůta pro doručení přihlášky: 7. dubna 2021 včetně

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona o úřednících:

 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem);
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně e-mail).

Místo a způsob podání přihlášky:

- osobně na podatelně krajského úřadu

- písemně na adresu:

 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Naděžda Domecká
 • Oddělení personálních věcí a vzdělávání
 • Závodní 353/88
 • 360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru.

Zřizovatelé

Partneři