Ředitel/ka příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje – Karlovy Vary

Rada kraje vyhlašuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

Ředitel/ka příspěvkové organizace - Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Náplň pracovního místa:
Komplexní a odborné řízení příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Místo výkonu práce: Karlovarský kraj

Předpokládaný nástup do funkce: září 2021

Předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání;
 • bezúhonnost;
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“), pokud se na zájemce vztahuje.

Další požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti;
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let;
 • schopnost vést a motivovat podřízené;
 • schopnost efektivní komunikace;
 • vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení;
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích;
 • plný pracovní úvazek;
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání dopravního, právnického nebo ekonomického směru, případně v oblasti informačních technologií;
 • znalost souvisejících předpisů: nařízení (ES) č. 1370/2007, zákona č. 194/2010 Sb. , o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • velmi dobrá znalost informačních a komunikačních technologií, pokročilé znalosti při práci s MS Office;
 • aktivní znalost německého nebo anglického jazyka;
 • znalost ekonomiky příspěvkových organizací;
 • praktická znalost oblasti majetkové správy svěřeného majetku;
 • praktické znalosti procesů provozu integrovaných dopravních systémů.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce;
 • datum a místo narození zájemce;
 • státní příslušnost zájemce;
 • místo trvalého pobytu zájemce;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
  státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
 • doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (tzn. lustrační osvědčení + čestné prohlášení);
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce;
 • návrh vlastního plánu koncepce řízení příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková
  organizace, v rozsahu max. 4 normované strany A4.

Lhůta pro doručení přihlášky:
16. srpna 2021 včetně, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, k datu podání poštovnímu přepravci se nepřihlíží

Místo a způsob podání přihlášky:

 • osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje, obálku viditelně označte: „Přihláška do výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace“, dne 16. srpna 2021 má podatelna krajského úřadu otevřeno
  do 17:00 hodin.
 • písemně nebo datovou schránkou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 06, k rukám paní Naděždy Domecké, datová schránka: siqbxt2;
 • v přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, e-mail).

Datum a místo konání výběrového řízení:
Výběrové řízení se bude konat v místě Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 v Karlových Varech. O čase a zasedací místnosti budou uchazeči včas informováni.

Zřizovatelé

Partneři