Ředitel/ka ZŠ Cheb

Rada města Chebu vyhlašuje usnesením č. 64/2/2022 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, p. o.

Název: Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, p. o.
Sídlo: Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb
IČ: 70987238

Předpoklady pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele školy:
-󠅣 ukončené vzdělání a praxe podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a znalost školských předpisů,
- organizační a řídicí schopnosti,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dodatku k diplomu), případně úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné kvalifikace pro daný druh školy,
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a časové vymezení,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepce rozvoje školy (max. rozsah 3 strany formátu A4),
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa ředitele/ky (ne starší 2 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění
pozdějších předpisů.

Termín podání přihlášky (včetně příloh) nejpozději do 11.03.2022 do 12 hod. na adresu:
Městský úřad Cheb
Mgr. Miloslav Kubica
odbor školství, tělovýchovy a kultury
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

Obálku označte textem:
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ (ZŠ CHEB, KOSTELNÍ NÁM. 14, P. O.) – NEOTVÍRAT!
Nástup na vedoucí pracovní místo ředitele školy je od 1. září 2022.
Rada města si vyhrazuje právo konkursní řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Zřizovatelé

Partneři