Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. – Karlovy Vary

Rada INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, V.V.I. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

(jmenování na 5 let)

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Nabízíme:

 • finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce
 • možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, dalšího vzdělávání

Předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • prokazatelné zkušenosti s vedením organizace, lidských zdrojů a finančního řízení
 • znalost AJ (schopnost vést jednání)
 • výborné komunikační, řídící a koordinační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení při naplňování koncepce institutu
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:

 • orientace v oblasti lázeňství a balneologie
 • zkušenost s řízením obdobné organizace
 • znalost NJ/RJ případně dalšího světového jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • orientace v příslušné legislativě a strategických dokumentech, vč. orientace v oblasti samosprávy, lázeňských měst a subjektů činných v lázeňství
 • praxe ve vedení organizace po ekonomické stránce

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

Předpokládaný datum nástupu: dle dohody, co nejdříve

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností
 • koncepci o směřování, cílech a řízení instituce v rozsahu max. 3 normostran.
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Lhůta pro doručení přihlášky: 19. 04. 2021 do 17 hodin, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

Místo a způsob podání přihlášky:

 • osobně k rukám Ing. Aliny Huseynli
 • písemně na adresu:
  • Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
  • Ing. Alina Huseynli
  • nábř. J. Palacha 932/20
  • 360 01 Karlovy Vary
  • datová schránka : i5hbibq

v přihlášce uveďte kontakt (tel., e-mail)

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici: MUDr. Ladislav Špišák, CSc, e-mail: spisak@centrum.cz, mob.:731 618 273

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. naleznete na adrese: http://www.i-lab.cz.

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

Zřizovatelé

Partneři