Ředitel / ředitelka Knihovna a Muzeum Aš, p.o.

Zajímá vás práce pro město Aš? Co ředitel/ka Knihovny a Muzea města Aš? Jaké jsou podmínky?

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr
Místo výkonu pracovního poměru: město Aš
Předpokládaný nástup do pracovní poměru: 1. 7. 2022, nebo dle dohody.

Nabízí:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • perspektivní pracovní pozici
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • znalost problematiky a legislativy v oblasti příspěvkových organizací
 • zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu
 • časová flexibilita, kreativita, spolehlivost, samostatnost
 • dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
 • znalost cizího jazyka výhodou (němčina nebo angličtina)
 • praxe v oblasti knihovnictví a muzejnictví výhodou
 • zkušenosti s přípravou projektů, žádostí o dotace a jejich čerpání výhodou

Předpoklady:

 • dosažení věku 18 let, svéprávnost
 • občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 • kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail
 • datum a podpis

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele ne starší 2 měsíců
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12.1971
 • písemný návrh koncepce řízení a rozvoje knihovny a muzea v rozsahu max. 4 stran A4
 • písemný souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Termín pro podání přihlášek: do 31. 05.2022. Za rozhodující se považuje datum doručení žádosti na podatelnu Městského úřadu Aš. Přihlášky zaslané po tomto dni nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu: Městský úřad Aš, odbor školství, kultury a sportu, Kamenná 52, 352 01 Aš (obálku označte „Výběrově řízení Knihovna a Muzeum Aš - NEOTVÍRAT“).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

Kontakt pro případné dotazy:
Ing. Renata Benešová, vedoucí OŠKS, tel. 354 524 215, e-mail: benesova.renata@muas.cz

Zřizovatelé

Partneři