Gymnázium Aš, příspěvková organizace

Hlavní 2514/106, Aš, 35201
+420 354 525 585

https://www.gymas.cz/

Osmileté gymnázium nabízí žákům všeobecné studijní zaměření a navzdory tomu, že jde o malou školu, daří se výuku obohatit některými nadstandardními prvky.

Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu. Jako první cizí jazyk se od primy vyučuje angličtina, od sekundy přibývá jako druhý cizí jazyk němčina. Hodinová dotace obou jazyků je v ŠVP maximálně navýšena, takže žáci jsou schopni složit maturitní zkoušku v kterémkoli z nich. V případě německého jazyka má ašské gymnázium výhodu v tom, že patří mezi školy, jež svým žákům umožňují složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Das deutsche Sprachdiplom. Další předností školy je její poloha v bezprostředním sousedství SRN. Ašští gymnazisté mají v kvartě možnost strávit šest týdnů na gymnáziu v Selbu a na vyšším stupni se mohou zúčastnit ročního studijního pobytu na gymnáziu v Pegnitz. Partnerské německé školy s gymnáziem rovněž spolupracují v celé řadě projektů nejrůznějšího zaměření.

V posledních dvou ročnících si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů humanitního či přírodovědného zaměření. Mohou se tak přednostně věnovat předmětům, které jsou důležité pro jejich další studium. Do každého ročníku je rovněž zařazen týdenní kurz (ekologický, sportovní, estetický a kurz osobnostního a sociálního rozvoje), na vyšším stupni navíc ještě projektový týden.

V rámci ŠVP škola rovněž věnuje zvýšenou pozornost environmentálnímu vzdělávání, které je integrováno do většiny předmětů, aby se ekologické myšlení mohlo prolínat všemi oblastmi vzdělávání. Environmentální výchova se podílí na aktivitách zaměřených na získání citlivého, odpovědného a trvale udržitelného vztahu k přírodnímu prostředí. Některé z nich se realizují ve spolupráci s partnerskými organizacemi a školami v Bavorsku a Sasku. Velkou oblibu si získal týdenní ekologický kurz ve středisku Sedmihorky, který absolvují žáci primy. Nově utvořená třída tak společně stráví pět dní mimo školní lavice a kromě prakticky orientovaných aktivit zaměřených na poznání přírody se žáci navzájem lépe poznají.

Dalším nadstandardním prvkem je zařazení předmětu Dramatická výchova do ŠVP. Vyučuje se v primě a sekundě a nejmladším žákům nabízí nejrůznější kreativní činnosti, na něž ve výukových předmětech často nezbývá prostor ani čas. Mnoho žáků později navštěvuje kurzy Dramatické výchovy, které pořádá ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Řada z nich se díky tomu aktivně podílí na kulturním dění ve městě, např. během každoročního kulturně divadelního festivalu Ašlerky.

Ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže Sluníčko Aš se škola podílí i na mimoškolních aktivitách žáků. Někteří učitelé vedou zájmové kroužky, např. pohybové hry, fotografický kroužek, filmový klub či novinářský kroužek, v jehož rámci vychází školní noviny Napříč.

Pokračuje rovněž aktivní spolupráce se Sdružením rodičů a přátel gymnázia, které pravidelně pořádá přednášky pro veřejnost, a s o.p.s. Kotec, která se angažuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Průběžně se zlepšuje materiální vybavení školy a zázemí pro žáky. O přestávkách mohou žáci využívat stoly na ping pong anebo hrát stolní fotbal.

Zřizovatelé

Partneři